آموزش بازی کازینویی باکارات 3 ورقی (Three Card Baccarat)

0
143
blank
blank

این مقاله درباره آموزش بازی کازینویی باکارات 3 ورقی (Three Card Baccarat) است. باکارات 3 ورقی یکی از انواع بازی باکارات است که در کازینو‌های ماکائو، چین ارائه می‌شود. در این بازی، دو طرف 3 ورق دریافت می‌کنند و همچنین تعداد ورق‌های صورت در تعیین برنده نقش موثری دارند. این بازی در کازینو Marina Bay Sands واقع در سنگاپور، با نام Prosperity 3 Pictures شناخته می‌شود. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

قوانین بازی باکارات 3 ورقی

قوانین بازی باکارات 3 ورقی

برای جلوگیری از ایجاد ابهام، از حروف ایتالیک برای شرط بازیکن و بانکدار استفاده می‌کنیم تا با افرادی که باکارات بازی می‌کنند اشتباه گرفته نشوند.

1- در باکارات 3 ورقی از یک بسته ورق استاندارد 52 عددی استفاده می‌شود.

2- بازی با شرط بستن بازیکن روی بازیکن یا بانکدار آغاز می‌شود. در اینجا بازیکن می‌تواند از میان 4 ساید بت (side bet) اختیاری هر کدام را انتخاب کند. در ادامه این مطلب به بررسی این ساید بت‌ها خواهیم پرداخت.

3- بازیکن و بانکدار هر کدام 3 ورق دریافت می‌کنند.

4- هر بازیکن که ورق صورت بیشتری داشته باشد برنده است.

5- در صورتی که تعداد ورق‌های صورت دست بازیکن و بانکدار برابر باشد، طرفی که امتیاز بیشتری دارد برنده می‌شود.

6- امتیاز ورق‌ها مانند باکارات محاسبه می‌شود. امتیاز ورق‌ها به ترتیب زیر است.

ورق صورت و 10: 0 امتیاز

آس: 1 امتیاز

2 تا 9: امتیاز برابر با عدد روی ورق

7- برای هیچ کدام از شرط‌های بازی، خال‌ها اهمیتی ندارند.

8- پس از محاسبه امتیاز یک دست، رقم دهگان آن حذف می‌شود. بنابراین بیشترین امتیاز ممکن 9 است. مثلا امیتاز دست بی‌بی، 9 و 7 شش خواهد بود.

9- طرفی که امتیاز بیشتری داشته باشد برنده است. اگر امتیازات دو طرف برابر باشد، باشد، طرفی که ورق صورت بیشتری داشت برنده می‌شود. اگر تعداد ورق‌های صورت نیز برابر بود، بازی مساوی و مبلغ شرط‌ها به دو طرف بازگردانده می‌شود.

10- مبلغ پرداختی هر برد با نسبت 1 به 1 به طرف برنده داده می‌شود. اگر طرف برنده با 6 امتیاز برنده شده باشد، به نسبت 1 به 2 ژتون دریافت می‌کند.

 

تحلیل شرط‌های باکارات 3 ورقی

شرط بازیکن

در فهرست زیر احتمالات شرط بازیکن، نرخ بازگشت سرمایه و مبلغ پرداختی آن آمده است. برتری کازینو در این شرط 2/41 درصد می‌باشد. مبلغ پرداختی برد‌ها در این شرط به نسبت 1 به 1 بوده و کمیسیون آن کمتر از 5 درصد است. توجه داشته باشید که درصد‌های شرط بانکدار کاملا مشابه این شرط است.

میزان پرداختی

 • برد کامل بازیکن: 1 به 1
 • برد بازیکن به صورت نصفه: 0/5 به 1
 • مساوی: 0
 • برد بانکدار: 1-

احتمالات

 • برد کامل بازیکن: 41/90 درصد
 • برد بازیکن به صورت نصفه: 6/21 درصد
 • مساوی: 3/77 درصد
 • برد بانکدار: 48/11 درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • برد کامل بازیکن: 41/90 درصد
 • برد بازیکن به صورت نصفه: 3/10 درصد
 • مساوی: 0 درصد
 • برد بانکدار: 48/11- درصد

کمیسیون 3 درصدی

کازینو‌های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌کنند، روی شرط بازیکن یک کمیسیون 3 درصدی اعمال می‌کنند که برتری کازینو را به 1/34 درصد کاهش می‌دهد.

شرط مجموع امتیاز دیلر

شرط مجموع امتیاز دیلر

در باکارات 3 ورقی، 10 شرط مربوط به مجموع امتیاز دیلر وجود دارد. در فهرست زیر احتمالات، نرخ بازگشت سرمایه و میزان پرداختی این 10 شرط آمده است. بهترین این شرط‌ها شرط روی مجموع امتیاز 0 دیلر است که در آن برتری کازینو 2/91 درصد.

 

احتمالات

 • مجموع امتیاز دیلر 0: 10/78 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 1: 10/009 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 2: 9/79 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 3: 10/009 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 4: 9/79 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 5: 10/009 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 6: 9/79 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 7: 10/009 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 8: 9/79 درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 9: 10/009 درصد

نرخ بازگشت سرمایه

 • مجموع امتیاز دیلر 0: 2/91- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 1: 9/91- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 2: 11/87- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 3: 9/91- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 4: 11/87- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 5: 9/91- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 6: 11/87- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 7: 9/91- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 8: 11/87- درصد
 • مجموع امتیاز دیلر 9: 9/91- درصد

میزان پرداختی

 • مجموع امتیاز دیلر 0: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 1: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 2: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 3: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 4: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 5: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 6: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 7: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 8: 8 به 1
 • مجموع امتیاز دیلر 9: 8 به 1

شرط مساوی

میزان پرداختی شرط مساوی 20 به 1 است. به یاد داشته باشید که برای مساوی شدن، نه تنها امتیاز‌ها بلکه تعداد ورق‌های صورت نیز باید برابر باشد. در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط مساوی آمده است. برتری کازینو در این شرط 20/80 درصد می‌باشد.

 

احتمالات

 • مساوی شدن دست دو طرف: 3/77 درصد
 • مساوی نشدن دست دو طرف: 96/22 درصد

میزان پرداختی

 • مساوی شدن دست دو طرف: 20 به 1
 • مساوی نشدن دست دو طرف: 1-

نرخ بازگشت سرمایه

 • مساوی شدن دست دو طرف: 75/42 درصد
 • مساوی نشدن دست دو طرف: 96/22- درصد

نکته

کازینو‌های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌کنند، میزان پرداختی این شرط را 25 به 1 تعیین کرده‌اند. این امر باعث می‌شود که برتری کازینو به 1/94 درصد کاهش یابد.

شرط 3 ورق صورت

شرط 3 ورق صورت در باکارات 3 ورقی، رکورد بد ترین شرط در هر کازینویی که تا با حال دیده‌ایم را می‌شکند. این شرط زمانی برنده می‌شود که دست دیلر 3 ورق صورت باشد.

به راحتی می‌توان فهمید که احتمال وجود 3 ورق صورت در یک دست (در حالی که از 1 بسته ورق استفاده شود) برابر است با (12/52) × (11/51) × (10/50)= 0/99 درصد! با یک محاسبه ساده می‌توان دید که نرخ بازگشت سرمایه در این شرط 0/9955 درصد است.

این یعنی برتری کازینو 83 درصد می‌باشد! در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه در شرط 3 ورق صورت آمده است.

احتمالات

 • 3 ورق صورت: 0/99 درصد
 • 2 ورق صورت یا کمتر: 99 درصد

میزان پرداختی

 • 3 ورق صورت: 16 به 1
 • 2 ورق صورت یا کمتر: 1-

نرخ بازگشت سرمایه

 • 3 ورق صورت: 15/92 درصد
 • 2 ورق صورت یا کمتر: 99- درصد

نکته

کازینو‌های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌کنند، میزان پرداختی این شرط را 96 به 1 تعیین کرده‌اند. این باعث می‌شود برتری کازینو به میزان قابل پذیرش 3/44 درصد کاهش پیدا کند.

 

سایت شرط بندی معتبر برای بازی باکارات 3 ورقی چیست؟

سایت های شرط بندی معتبر برای بازی باکارات 3 ورقی در زیر آمده است و شما با معتبرترین ها بهترین های این حوضه رو به رو هستید و میتوانید از طریق سایت های زیر با اطمینان کامل شرط بندی کنید.

سایت شرط بندی وان ایکس بت 1xbet

سایت شرط بندی وان ایکس بت 1xbet

در شماره اول این لیست ، سایتی نیست جز بهترین و معتبر ترین سایت شرط بندی حال حاظر در این عرصه سایت وان ایکس بت است.

لینک ورود به سایت وان ایکس بت : https://1xboroira.website/

ضرایب
100%
پشتیبانی
100%
محبوبیت
100%

 

 

 

 

سایت شرط بندی مل بت MelBet

سایت شرط بندی مل بت melbet

دومین سایت شرط بندی، سایت مل بت میباشد.

پاداش 100% – در اولین واریز تا سقف 100 USD | با Melbet ثبت نام کنید و پاداش 100% ای در واریز اول تا 100 USD دریافت کنید! و میتوانید شرط های میلیاردی روی تیم ملی ایران ببندید!

لینک ورود به سایت مل بت : https://1xboroira.website/

ضرایب
90%
پشتیبانی
95%
محبوبیت
90%

 

 

سایت شرط بندی بت فوروارد BetForward

سایت شرط بندی بت فوروارد betforward

سایت شرط بندی بت فوروارد بخشی از یک مجموعه‌ ی بین المللی برای پیش بینی و شرط بندی در مسابقات ورزشی و بازی‌ های کازینویی و … است. که در جایگاه سوم این لیست قرار گرفته است.

سایت بت فوروارد برای کاربران جدید خود که ثبت نام کرده و اولین واریزی را داشته باشند 100 درصد شارژ مبلغ اولیه را به عنوان هدیه به مقدار موجودی حساب کاربری شما اضافه میکند و علاوه بر این شما میتوانید در این سایت مبلغ های بالایی را شرط ببندید.

لینک ورود به سایت بت فوروارد : https://1xboroira.website/

ضرایب
85%
پشتیبانی
80%
محبوبیت
75%

 

 

⚽️ 💎 سایت شرط بندی پیشنهادی
😍 چقدر خوشت اومد !
blank
مقاله قبلیکسب درآمد از بازی های درآمدزا | کسب درآمد از بازی های اینترنتی
مقاله بعدیقهرمانان جام جهانی | اولین جام جهانی تا سال 2022

پاسخ دادن

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید