آموزش بازی کازینویی باکارات 3 ورقی (Three Card Baccarat)

1
395

این پست درباره آموزش بازی کازینویی باکارات 3 ورقی (Three Card Baccarat) است. باکارات 3 ورقی یکی از انواع بازی باکارات است که در کازینو‌ های ماکائو، چین ارائه می‌ شود. در این بازی، دو طرف 3 ورق دریافت می‌ کنند و همچنین تعداد ورق‌ های صورت در تعیین برنده نقش موثری دارند. این بازی در کازینو Marina Bay Sands واقع در سنگاپور، با نام Prosperity 3 Pictures شناخته می‌ شود. با ادامه این پست با سایت مگاشرط همراه باشید.

قوانین بازی باکارات 3 ورقی

قوانین بازی باکارات 3 ورقی

برای جلوگیری از ایجاد ابهام، از حروف ایتالیک برای شرط بازیکن و بانکدار استفاده می‌ کنیم تا با افرادی که باکارات بازی می‌ کنند اشتباه گرفته نشوند.

1️⃣ در باکارات 3 ورقی از یک بسته ورق استاندارد 52 عددی استفاده می‌ شود.

2️⃣ بازی با شرط بستن بازیکن روی بازیکن یا بانکدار آغاز می‌ شود. در اینجا بازیکن می‌ تواند از میان 4 ساید بت (side bet) اختیاری هر کدام را انتخاب کند. در ادامه این مطلب به بررسی این ساید بت‌ ها خواهیم پرداخت.

3️⃣ بازیکن و بانکدار هر کدام 3 ورق دریافت می‌ کنند.

4️⃣ هر بازیکن که ورق صورت بیشتری داشته باشد برنده است.

5️⃣ در صورتی که تعداد ورق‌ های صورت دست بازیکن و بانکدار برابر باشد، طرفی که امتیاز بیشتری دارد برنده می‌ شود.

6️⃣ امتیاز ورق‌ ها مانند باکارات محاسبه می‌ شود. امتیاز ورق‌ ها به ترتیب زیر است.

✔️ ورق صورت و 10: 0 امتیاز
✔️ آس: 1 امتیاز
✔️ 2 تا 9: امتیاز برابر با عدد روی ورق

7️⃣ برای هیچ کدام از شرط‌ های بازی، خال‌ ها اهمیتی ندارند.

8️⃣ پس از محاسبه امتیاز یک دست، رقم دهگان آن حذف می‌ شود. بنابراین بیشترین امتیاز ممکن 9 است. مثلا امتیاز دست بی‌ بی، 9 و 7 شش خواهد بود.

9️⃣ طرفی که امتیاز بیشتری داشته باشد برنده است. اگر امتیازات دو طرف برابر باشد، باشد، طرفی که ورق صورت بیشتری داشت برنده می‌ شود. اگر تعداد ورق‌ های صورت نیز برابر بود، بازی مساوی و مبلغ شرط‌ ها به دو طرف بازگردانده می‌ شود.

🔟 مبلغ پرداختی هر برد با نسبت 1 به 1 به طرف برنده داده می‌ شود. اگر طرف برنده با 6 امتیاز برنده شده باشد، به نسبت 1 به 2 ژتون دریافت می‌ کند.

تحلیل شرط‌ های باکارات 3 ورقی

شرط بازیکن

در فهرست زیر احتمالات شرط بازیکن، نرخ بازگشت سرمایه و مبلغ پرداختی آن آمده است. برتری کازینو در این شرط 2/41 درصد می‌ باشد. مبلغ پرداختی برد‌ ها در این شرط به نسبت 1 به 1 بوده و کمیسیون آن کمتر از 5 درصد است. توجه داشته باشید که درصد‌ های شرط بانکدار کاملا مشابه این شرط است.

میزان پرداختی

🔹 برد کامل بازیکن: 1 به 1
🔹 برد بازیکن به صورت نصفه: 0/5 به 1
🔹 مساوی: 0
🔹 برد بانکدار: 1-

احتمالات

🔹 برد کامل بازیکن: 41/90 درصد
🔹 برد بازیکن به صورت نصفه: 6/21 درصد
🔹 مساوی: 3/77 درصد
🔹 برد بانکدار: 48/11 درصد

نرخ بازگشت سرمایه

🔹 برد کامل بازیکن: 41/90 درصد
🔹 برد بازیکن به صورت نصفه: 3/10 درصد
🔹 مساوی: 0 درصد
🔹 برد بانکدار: 48/11- درصد

کمیسیون 3 درصدی

کازینو‌ های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌ کنند، روی شرط بازیکن یک کمیسیون 3 درصدی اعمال می‌ کنند که برتری کازینو را به 1/34 درصد کاهش می‌ دهد.

شرط مجموع امتیاز دیلر

شرط مجموع امتیاز دیلر

در باکارات 3 ورقی، 10 شرط مربوط به مجموع امتیاز دیلر وجود دارد. در فهرست زیر احتمالات، نرخ بازگشت سرمایه و میزان پرداختی این 10 شرط آمده است. بهترین این شرط‌ ها شرط روی مجموع امتیاز 0 دیلر است که در آن برتری کازینو 2/91 درصد.

احتمالات

♦️ مجموع امتیاز دیلر 0: 10/78 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 1: 10/009 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 2: 9/79 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 3: 10/009 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 4: 9/79 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 5: 10/009 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 6: 9/79 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 7: 10/009 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 8: 9/79 درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 9: 10/009 درصد

نرخ بازگشت سرمایه

♦️ مجموع امتیاز دیلر 0: 2/91- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 1: 9/91- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 2: 11/87- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 3: 9/91- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 4: 11/87- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 5: 9/91- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 6: 11/87- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 7: 9/91- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 8: 11/87- درصد
♦️ مجموع امتیاز دیلر 9: 9/91- درصد

میزان پرداختی

♦️ مجموع امتیاز دیلر 0: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 1: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 2: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 3: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 4: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 5: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 6: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 7: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 8: 8 به 1
♦️ مجموع امتیاز دیلر 9: 8 به 1

شرط مساوی

میزان پرداختی شرط مساوی 20 به 1 است. به یاد داشته باشید که برای مساوی شدن، نه تنها امتیاز‌ ها بلکه تعداد ورق‌ های صورت نیز باید برابر باشد. در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه شرط مساوی آمده است. برتری کازینو در این شرط 20/80 درصد می‌ باشد.

احتمالات

◀️ مساوی شدن دست دو طرف: 3/77 درصد
◀️ مساوی نشدن دست دو طرف: 96/22 درصد

میزان پرداختی

◀️ مساوی شدن دست دو طرف: 20 به 1
◀️ مساوی نشدن دست دو طرف: 1-

نرخ بازگشت سرمایه

◀️ مساوی شدن دست دو طرف: 75/42 درصد
◀️ مساوی نشدن دست دو طرف: 96/22- درصد

📌 نکته: کازینو‌ های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌ کنند، میزان پرداختی این شرط را 25 به 1 تعیین کرده‌ اند. این امر باعث می‌ شود که برتری کازینو به 1/94 درصد کاهش یابد.

شرط 3 ورق صورت

شرط 3 ورق صورت در باکارات 3 ورقی، رکورد بد ترین شرط در هر کازینویی که تا با حال دیده‌ ایم را می‌ شکند. این شرط زمانی برنده می‌ شود که دست دیلر 3 ورق صورت باشد.

به راحتی می‌ توان فهمید که احتمال وجود 3 ورق صورت در یک دست (در حالی که از 1 بسته ورق استفاده شود) برابر است با (12/52) × (11/51) × (10/50)= 0/99 درصد! با یک محاسبه ساده می‌ توان دید که نرخ بازگشت سرمایه در این شرط 0/9955 درصد است.

این یعنی برتری کازینو 83 درصد می‌ باشد! در فهرست زیر احتمالات، میزان پرداختی و نرخ بازگشت سرمایه در شرط 3 ورق صورت آمده است.

احتمالات

◀️ 3 ورق صورت: 0/99 درصد
◀️ 2 ورق صورت یا کمتر: 99 درصد

میزان پرداختی

◀️ 3 ورق صورت: 16 به 1
◀️ 2 ورق صورت یا کمتر: 1-

نرخ بازگشت سرمایه

◀️ 3 ورق صورت: 15/92 درصد
◀️ 2 ورق صورت یا کمتر: 99- درصد

📌 نکته: کازینو‌ های اینترنتی که از نرم افزار Gamesys استفاده می‌ کنند، میزان پرداختی این شرط را 96 به 1 تعیین کرده‌ اند. این باعث می‌ شود برتری کازینو به میزان قابل پذیرش 3/44 درصد کاهش پیدا کند.

مقاله قبلیآموزش بازی فلاپ پوکر Flop Poker
مقاله بعدیآموزش بازی کازینویی بلک جک بوفالو Buffalo Blackjack

1 نظر

نظرات یا سوالات شما با BetYek 🛸 بت یک شرط بندی کن 🚀

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید